Ogłoszenie


Jeżeli chcesz zareklamować swoje usługi na forum poczytaj tu: Klik
#1 2009-07-14 16:05:57

Kiki
Administrator
Zarejestrowany: 2007-05-28
Posty: 4009
płeć: chłopak
wiek: w sam raz
skąd: www
zainteresowania: sport, muzyka, oraz gry

Okres powojenny - początki samorządu terytorialnego w Mieszkowicach.

Przeczesując sieć natknąłem się na: http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/ i  oto, co tam znalazłem:

Ustrój miast w Polsce w pierwszych latach po zakończeniu działań wojennych regulowały przepisy ustawy z 11.IX.1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, dekret z 23.XI. 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego oraz przedwojenny akt prawny z 23.III.1933 r. o częściowej zmianie samorządu terytorialnego. Specyficzna sytuacja Ziem Zachodnich powodowała, iż nie można było tu od razu wprowadzać w życie tych aktów prawnych. Początkowo w miastach cała władza skupiona była w rękach burmistrza. Burmistrz, jako przełożony gminy był kierownikiem administracji i gospodarki w mieście. Posiadał on prawo podejmowania jednoosobowych decyzji. Burmistrz podlegał staroście powiatowemu. Organem wykonawczym burmistrza był zarząd miejski. Do zadań zarządu należało: zabezpieczanie mienia poniemieckiego, ustalanie nazw ulic, sprawy aprowizacji, oświaty, zdrowia i opieki społecznej, ewidencja ludności. W skład zarządu miejskiego wchodzili: burmistrz, jego zastępca oraz od 3 do 6 członków. Na przełomie 1946/47 r. zaczęto powoływać miejskie rady narodowe jako organy władzy ustawodawczej. Zarządy miejskie przestały pełnić rolę organów wykonawczych burmistrza. Zaczęto powoływać ławników, którzy wspólnie z burmistrzem podejmowali decyzje. Kolegia zarządów miejskich przygotowywały i przedkładały materiały na posiedzenia rady narodowej, opiniowały decyzje burmistrza. Ustawa z 11.IX.1944 r. powoływała rady narodowe jako organy władzy ustawodawczej. Na Ziemiach Zachodnich rady nie mogły zostać od razu powołane. Dopiero utworzenie województwa szczecińskiego w maju 1946 r. pozwoliło powołać wojewódzką radę narodową, potem powstawały powiatowe rady, a dopiero później miejskie i gminne. Chcąc temu zaradzić już w 1945 r. Pełnomocnik Rządu na Okręg Pomorze Zachodnie zalecił tworzenie na okres przejściowy rad doraźnych (tymczasowych). Rady takie powstały w większości miast. Do ich zadań należało wydawanie opinii w sprawach społecznych, kontrola majątku miejskiego, opiniowanie w sprawach ustalania i zmian nazw ulic i placów. Obradom rady przewodniczył burmistrz lub jego zastępca. Miejskie rady narodowe zaczęły powstawać pod koniec 1946 r. Formowanie ich składu odbywało się na zasadzie delegowania przedstawicieli przez partie polityczne, organizacje i zrzeszenia demokratyczno-niepodległościowe. Ilość radnych była różna w zależności od wielkości miasta. Podstawową formą pracy rady były posiedzenia plenarne - sesje. Rady były organami planowania działalności publicznej oraz organami kontroli nad działalnością rządowych i samorządowych organów wykonawczych. Rada wybierała spośród swego grana prezydium, w skład którego wchodzili: przewodniczący, jego zastępca oraz od 3 - 6 członków. Do zadań prezydium należało reprezentowanie rady na zewnątrz, zwoływanie sesji, inspirowanie prac komisji rady. Organami pomocniczymi rady były komisje. Ustawa z IX.1944 r. nakładała na rady obowiązek powołania trzech stałych komisji: kontroli społecznej, finansowo-budżetowej i oświatowej. Ustawa dopuszczała możliwość powoływania innych komisji. Komisje wykonywały czynności kontrolne, nie miały jednak uprawnień do wydawania zarządzeń czy wniosków. Robiła to rada na sesji na wniosek komisji. Zarządy miejskie i miejskie rady narodowe istniały do czasu wydania ustawy z 20.III.1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. W wyniku realizacji tej ustawy cała władza przeszła w ręce rad narodowych i ich prezydiów. ZM w Mieszkowicach został zorganizowany w V.1945 r. Pierwszym burmistrzem mianowany został Bolesław Rycembel. Początkowo nazwa miasta brzmiała Barwice Odrzańskie. Była ona obowiązująca do końca 1946 r. Wtedy nastąpiła zmiana na Mieszkowice. W X.1945 r. powołano Tymczasową Radę Doradczą. 30.X.1946 r. w jej miejsce powstała Miejska Rada Narodowa. Jej przewodniczącym został Jan Zulauf. W połowie 1950 r. oba urzedy zakończyły działalność.

Offline

 

#2 2009-08-11 11:37:38

mubarak
Gość

Re: Okres powojenny - początki samorządu terytorialnego w Mieszkowicach.

Ciekawe, nawet bardzo. Niestety po więcej należy wybrać się osobiście. Nie wszystko można znaleźć w internecie.

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo